RODO

Działalność naszej firmy jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę EL-Piast Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: administrator.danych@el-piast.com, tel.: +48 71 721 82 03

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę EL-Piast Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: administrator.danych@el-piast.com, tel.: +48 71 721 82 03, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej ze Spółką o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez EL-Piast Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: administrator.danych@el-piast.com, tel.: +48 71 721 82 03 w celach związanych z działalnością Spółki, w tym:
przyjęcia, rozpatrzenia i analizy formularza zamówienia,
kontaktowania się z Klientami w ramach weryfikacji złożonego przez Klienta formularza zamówienia,
zarejestrowania zgłoszenia serwisowego oraz jego realizacji,
wykonania czynności serwisowych,
wykonywania czynności związanych z wdrażaniem Systemów BMS, uruchamianiem układów automatyki, konfigurowaniem układów automatyki,
ewidencji zgłoszenia reklamacji, rozpatrzenia reklamacji,
przyjęcia zgłoszenia Klienta na udział w przeprowadzanym szkoleniu,
kontaktowania się z Klientami w związku z planowanym udziałem w szkoleniu,
marketingu własnego Spółki, np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług oraz produktów wykonywanych w ramach działalności Spółki drogą mailową (w postaci maili informacyjnych, SMS-ów bądź rozmów telefonicznych),
przyjęcia, rozpatrzenia i kontaktowania się z kandydatem na stanowisko, na które przesłał dokumenty aplikacyjne.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio Klient zawarł umowę o wykonanie usługi lub umowę kupna-sprzedaży. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi/zakupu w nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b, d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług i innych wymagających wypełnienia:
formularza zgłoszenia serwisowego,
formularza zamówienia,
formularza zamówienia wyjazdu serwisowego,
umowy wypożyczenia sprzętu,
protokołu przekazania sprzętu,
listy obecności na szkoleniu,
zgłoszenia asysty przy uruchomieniu,
zgłoszenia wdrożenia BMS, CV itd.
na podst. art. 9, ust. 2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usług przez Spółkę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Spółki oraz realizacji składanych zapytań ofertowych.

Pragniemy dodać, że dane nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem np. Prokuratura, Policja.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.RODO

Działalność naszej firmy jest zgodna Z RODO

Copyright © 2021 EL-Piast Sp. z o.o. ǀ Kontakt